Body and Lord

3.14 ; 4.21 ; 6.1 ; 7.23 Srila Baladeva Vidyabhushana, a great commentator on the Bhagavad-gita, writes as follows: ye indrady-angatayavasthitam yajnam sarvesvaram vishnum abhyarcya tac-chesham asnanti tena tad deha-yatram sampadayanti, te santah sarvesvarasya yajna-purushasya bhaktah sarva-kilbishair anadi-kala-vivriddhair atmanubhava-prati bandhakair nikhilaih papair vimucyante. The Supreme Lord, who is known as the yajna-purusha, or the personal …

Body and Lord Read More »